Strona Główna Strona Główna
SZKOLNICTWO WOJSKOWE
.

AKADEMIE WOJSKOWE I WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE
g
Tu znajdziesz  informacje dotyczące naboru do wszystkich uczelni wojskowych w 2014roku.
   Klikając poniżej na logo wybranej uczelni wojskowej uzyskasz dostęp  do jej strony internetowej, gdzie znajdziesz więcej informacji w sprawie prowadzonego przez tą szkołę naboru w 2014 roku.
 
       


SZKOŁY PODOFICERSKIE

Klikając poniżej na logo wybranej szkoły podoficerskiej uzyskasz dostęp  do jej strony internetowej, gdzie znajdziesz więcej informacji w sprawie prowadzonego przez tą szkołę naboru w 2014 roku.

 

INFORMACJE OGÓLNE
        Każda osoba, zarówno kobieta jak i mężczyzna, która zdała maturę i posiada świadectwo dojrzałości może ubiegać się o przyjęcie do szkoły wojskowej. Naukę prowadzą szkoły podoficerskie, wyższe szkoły oficerskie oraz akademie wojskowe.
 
Kandydat winien ponadto posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej, nie być karanym sądownie oraz mieć ukończone 18 lat życia.
 
WYKAZ  SKŁADANYCH  DOKUMENTÓW
 
Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają wniosek do komendanta szkoły:
 
- za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej – w przypadku żołnierzy,
- bezpośrednio - w przypadku osób ze środowiska cywilnego, dołączając:
 
- ankietę osobową,
- dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia studiów),
- życiorys,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karanych,
- 4 zdjęcia legitymacyjne,
- inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki, kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:
 
- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
- opinię wojskowej pracowni psychologicznej;
- dokumenty ewidencyjne osoby.