Strona Główna Strona Główna
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

                         

 - to rodzaj czynnej służby wojskowej dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego.

                                                                   

Powołanie do tej służby następuje w drodze, dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 Przepustka do służby, czyli informator dla kandydatów do służby przygotowawczej    
 
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
 • niekarana za przestępstwo umyślne,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
 1. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.
 
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, na którego ewidencji pozostaje w/w osoba.
    
Tu  wniosek o powołanie do służby przygotowawczej.
 Do wypełnionego  złożonego wniosku załącza się następujące dokumenty:
 1. Odpis, uwierzytenioną kopię, elektroniczną kopię świadectwa ( dyplomu ) potwierdzającego posiadane wykształcenie.
 2. Odpis, uwierzytenioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię następujących dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 
W przypadku osoby będącej studentem szkoły wyższej i ubiegającej się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza się również zaświadczenie szkoły wyższej o pobieraniu nauki.
 
Postępowanie rekrutacyjne  do służby przygotowawczej obejmuje:
 1. analizę złożonych dokumentów i zaświadczenia szkoły wyższej oraz danych zawartych w ewidencji wojskowej;
 2. rozmowę kwalifikacyjną.

Wojskowy Komendant Uzupełnień osoby ubiegające się o powołanie do służby przygotowawczej, nieposiadające orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej kieruje do:

 1. wojskowej komisji lekarskiej, w celu wydania orzeczenia o jej zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 2. w przypadku kandydatów do służby w Żandarmerii Wojskowej, w celu określenia zdolności do służby w Żandarmerii Wojskowej;
 3. wojskowej pracowni psychologicznej, w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do odbycia czynnej służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a na powołanie danej osoby do służby przygotowawczej mają wpływ:

  1. wyniki nauczania oraz poziom kwalifikacji, wynikające z treści świadectw i innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o powołanie do służby przygotowawczej;
  2. wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
  3. potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Powołanie do służby przygotowawczej następuje w terminach:

1.     na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów - w miesiącach: styczeń lub kwiecień;

2.     na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów - w miesiącach: luty lub lipiec;

3.     na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych - w miesiącach: styczeń, maj lub wrzesień.

Na potrzeby jej pełnienia w kilku okresach  powołanie do służby przygotowawczej może następować w lipcu

              

 

W ROKU 2014 SZKOLENIE KADETÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ PEŁNIONEJ W KILKU OKRESACH NA POTRZEBY KORPUSU PODOFICERÓW REALIZOWANE BĘDZIE W TERMINIE:

 • I okres - od dnia 01 lipca do dnia 30 września (dla studentów Akademii Obrony Narodowej oraz studentów pozostałych uczelni wyższych);
 • II okres - od dnia 01 lipca do dnia 29 sierpnia (dla studentów, którzy I okres szkolenia ukończyli w 2013 r.);

 

W ROKU 2014 SZKOLENIE ELEWÓW W RAMACH SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ NA POTRZEBY KORPUSU SZEREGOWYCH REALIZOWANE BYŁO W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

 • I turnus - od dnia 08.01.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.;
 • II turnus - od dnia 06.05.2014 r. do dnia 29.08.2014 r.;
 • III turnus - od dnia 02.09.2014 r. do dnia 19.12.2014 r.


Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:

 1. oficerów – uczelnie wojskowe;
 2. podoficerów – szkoły podoficerskie;
 3. szeregowych – ośrodki szkolenia.
Żołnierzy służby przygotowawczej  kształconych na potrzeby korpusu szeregowych zawodowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych.
Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
 • podchorążego - jeżeli kształcą się na oficera,
 • kadeta - jeżeli kształcą się na podoficera,
 • elewa - jeżeli kształcą się na szeregowego.


Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:
 •          oficerów —  przysługuje  uposażenie zasadnicze w stawce        miesięcznej w wysokości 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1500 zł brutto;
 • podoficerów — przysługuje  uposażenie zasadnicze w stawce        miesięcznej w wysokości 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 1000 zł brutto;
 • szeregowych — przysługuje  uposażenie zasadnicze w stawce        miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, tj. 750 zł brutto.

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
 1. dla żołnierza kształcącego się na     oficera – do sześciu miesięcy;
 2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
 3.  dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w dwóch kolejno po sobie następujących latach studiów, w czasie letnich przerw wakacyjnych.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
                                                          

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416 z póź. zm.)

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą  (Dz.U. z 2010 r., nr 41, poz. 241).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 06 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej ( Dz.U. 2013 poz. 812 )