Strona Główna Strona Główna
KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

 

  

 Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Podstawą powstania i funkcjonowania korpusu szeregowych zawodowych są przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2012 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 90 poz. 593) oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

Żołnierzem zawodowym w korpusie szeregowych zawodowych może być osoba:

  • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie; 
  • o nieposzlakowanej opinii (nie karana sądownie); 
  • której wierność Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości;
  • posiadająca wykształcenie co najmniej gimnazjalne;
  • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej (kat. „Z").

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH ? : 

 

 · żołnierz zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowania zawodowe oraz kwalifikacje przydatne w korpusie szeregowych zawodowych; 

· żołnierz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowania zawodowe oraz kwalifikacje przydatne w korpusie szeregowych zawodowych;

· żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowania zawodowe,  kwalifikacje przydatne w korpusie szeregowych zawodowych oraz odbył w pełnym wymiarze  zasadniczą służbę wojskową;

· osoba nie będąca żołnierzem, która ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie  zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności przydatne w korpusie szeregowych zawodowych.

A

 

Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych zgłasza się do właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania czasowego trwającego powyżej dwóch miesięcy wojskowego komendanta uzupełnień, który zapoznaje kandydata z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej. Następnie żołnierz rezerwy jest kierowany do wybranej przez siebie jednostki wojskowej na kwalifikacje, podczas których zostaną sprawdzone jego kwalifikacje oraz sprawność fizyczną. Żołnierz rezerwy zakwalifikowany przez jednostkę wojskową składa w WKU pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych lub podoficerów zawodowych.   Do wniosku dołącza:

1. Życiorys; 

2. Odpis skrócony aktu urodzenia; 

3. Odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje; 

4. Odpis lub kopię uwierzytelnioną świadectw pracy; 

5. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

 

 - uposażenie szeregowych zawodowych składa się z uposażenia zasadniczego ( od 01.01.2009 r. uposażenie zasadnicze szeregowego zawodowego- 2500 zł brutto) oraz dodatków do uposażenia. Szeregowi zawodowi otrzymują następujące inne należności pieniężne:  

· zasiłek na zagospodarowanie;

· dodatkowe uposażenie roczne;

· nagrody; · zapomogi;

· nagrody jubileuszowe;

· należności za podróże i przeniesienia służbowe;

· należności związane z pełnieniem zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;

· należności związane ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

 - szeregowym zawodowym przysługuje umundurowanie i wyekwipowanie według norm i należności przewidzianych dla szeregowych zawodowych. Uzupełnienie zużywanego umundurowania wyekwipowania nie wydanego w naturze następuje na koszt żołnierza w ramach równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 - podstawowym zakwaterowaniem szeregowych zawodowych są:

· wspólne kwatery stałe na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE);

· kobiety kwateruje się w oddzielnych kwaterach, wydzielonych ze wspólnych kwater stałych na terenie jednostki wojskowej, bez członków rodziny (BEZPŁATNIE);

· w przypadku braku możliwości zakwaterowania na terenie jednostki wojskowej oraz na wniosek szeregowego zawodowego, dowódca jednostki wojskowej może wyrazić zgodę na zakwaterowanie tymczasowe:     

· w internacie lub kwaterze internatowej, bez członków rodziny (ODPŁATNIE);    

· w internacie, kwaterze internatowej lub zastępczej z rodziną (ODPŁATNIE).

 - żołnierze pełniący zawodową służbę wojskową w korpusie szeregowych zawodowych żywią się odpłatnie, we własnym zakresie. Mogą oni korzystać z punktów

żywienia kadry lub kasyn wojskowych.